Loovtöö korraldamise juhend

Heaks kiidetud õppenõukogus 29.08.2019 (otsus nr 4)

KINNITATUD

Direktori kk 16.09.2019 nr 3.1-14/8

       1. Mõiste ja eesmärgid

1.1. Loovtööks nimetatakse positiivse ja esteetilise sisuga tööd, millel on füüsiline väljund esitluse näol. Üldjuhul ei ole see ainekavas ettenähtud töö. Loovtöö lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv.

1.2. Loovtöö on õpilase/õpilaste loodu, millele on lisatud kirjaliku tööna vajalikud selgitused, mis võimaldavad mõista, et loovtöö on läbivatest teemadest lähtuv või õppeaineid lõimiv.

1.3. Loovtöö on individuaalselt või kollektiivselt õpilaste poolt läbiviidav töö, mis võib olla:

 • omaloominguline raamat, luulekogumik, etendus, tantsuprogramm, muusikapala, kontsert vms;
 • konkursi, kontserdi, võistluse, konverentsi, ainenädala, koolipeo või muu ülekoolilise või -välise sündmuse/ürituse korraldamine;
 • sportlikud kavad (näiteks akrobaatika, võimlemine, maastikumängu ettevalmistamine ja läbiviimine);
 • kunsti-, käsitöö-, tehnoloogiaõpetuse või kodunduse projekt (näiteks nukumööbel lasteaeda, vana eseme restaureerimine, maketi/mudeli valmistamine, toidukalkulatsiooni koostamine ja toidu valmistamine jne);
 • õppemängu või õppevahendi valmistamine (näiteks herbaariumi koostamine, ruumiliste kujundite komplekti valmistamine, looduse õpperaja rajamine jne);
 • video või lühifilm;
 • pikaajalist ettevalmistust nõudvast piirkondlikust, vabariiklikust või rahvusvahelisest õpilasvõistlusest osavõtt;
 • uurimustöö (näiteks ilmavaatlused, kodu-uurimistöö, kohaliku keskkonna probleemide uurimine jne);
 • IKT projekt (koduleht);
 • väikeettevõtlusprojekt (näiteks minifirma rajamine ja töö).

1.4. Loovtöö eesmärgiks on:

 • pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;
 • toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist;
 • aidata kaasa uute ideede tekkimisele ja teostamisele;
 • toetada õpimotivatsiooni;
 • aidata kaasa üldpädevuste kujunemisele (iseseisev ja rühmas töötamine, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus, töö allikate ja andmetega; tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine, tegevuse ja töö analüüsimise oskus, töö vormistamine, IKT vahendite kasutamine jne);
 • suunata õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks õpinguteks.

 

       2. Loovtöö üldine korraldamine

2.1. Loovtöö koostamise protsess koosneb:

 • töö valimine – õpilase enda poolt välja mõeldud või õpetaja poolt välja pakutud;
 • kavandamine;
 • teostamine;
 • esitlemine (kaitsmine).

2.2. Töö võib teha nii individuaalselt kui ka rühmas.

2.3. Loovtöö sooritatakse üldjuhul 8.klassis.

2.4. Üldjuhul on juhendajaks aineõpetaja, samuti võib juhendajaks olla ka loovtöö teemat valdav spetsialist väljastpoolt kooli.

2.5. Loovtöö koostamise minimaalne ajaline maht õpilase jaoks on 15 tundi, mis sisaldab nii juhendamisele kulunud tunde kui ka iseseisvat tööd. Õpilase loovtöö koostamise soovituslik ajaline maht:

õpilane

tunde

planeerimine

2

koostöö juhendajaga

4

tegevus

6

viimistlus

2

ettekanne

1

kokku tunde

15

 

2.6. Loovtöö kulud katab kool oma eelarvest, kui töö sooritatakse kooli eesmärke ja vajadusi silmas pidades. Isiklikuks kasutuseks valmistatava loovtöö kulud katab õpilase perekond.

2.7. Loovtööde üldise korralduse koordineerijaks on 8. klassi klassijuhataja.

 

       3. Loovtöö teema valimine

3.1. Kevadel korraldab kool 7. klassile projektipäeva, kus tutvustatakse loovtöö sooritamise protsessi: tutvustatakse temaatikat, loovtööle esitatavaid nõudeid ja tähtaegu.

3.2. Septembris-oktoobris pakuvad õpilased välja aineõpetajatele loovtööde ideid ning õpetajad koos õpilastega täpsustavad loovtööde teemad.

3.3. Õpilane/õpilased teeb/teevad enne I vaheaega loovtöö täpsema teemavaliku, mille kinnitab õppenõukogu.

3.4. Novembris kinnitab direktor loovtööde juhendajad.

 

       4. Loovtööde juhendamine ja läbiviimine

4.1. Juhendaja roll on suunav:

 • aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel;
 • soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel;
 • jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning jälgib ajakava täitmist;
 • nõustab õpilast esitlemise vormi valikul ja selle edukaks läbiviimiseks;
 • täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse.

4.2. Loovtöö juhendamine toimub individuaalselt või rühmas. Ühel juhendajal võib olla  maksimaalselt juhendada 3 tööd. Loovtööd võib juhendada üks või mitu õpetajat.

4.3. Pärast teemavaliku ja juhendajate kinnitamist, koostab õpilane koos juhendaja abiga plaani (soovituslikult trükitult). Plaani fikseeritakse:

 • töö pealkiri ja töö teostaja/teostajad;
 • töö juhendaja/juhendajad;
 • eesmärk;
 • läbivate teemade ja/või lõimuvate õppeainete loetelu;
 • planeeritavad töö etapid, ettevalmistused ja tähtajad.

4.4. Loovtöö kirjalikku kokkuvõtte täitmist alustab õpilane pärast plaani esitamist juhendajale.

Loovtöö vormistatakse järgmiselt:

 • lehe suurus A4;
 • tekst trükitakse lehe ühele küljele reavahega 1,5;
 • trükikiri New Times Roman;
 • tähesuurus 12 punkti, pealkirjad 14 punkti;
 • lehe servadest jäetakse tühjaks 2,5 cm ülalt, alt ja paremalt ning lehe vasakust servast 3 cm;
 • read joondatakse mõlema serva järgi;
 • leheküljed nummerdatakse (tiitelleht jäetakse märkimata).

Loovtöö kirjelduse osad on:

 • tiitelleht (kooli nimetus, töö teema, autor(id), juhendaja(d), aasta);
 • sisukord;
 • sissejuhatus (töö eesmärgid, teema valiku põhjendus, tegevused ja ülesanded, mis töö tegemiseks on vaja läbi viia, ajakava);
 • töö põhiosa (annab ülevaate loovtööna valminud eseme(te), töövõtete ning materjalide ajaloolisest taustast, kirjeldatakse töö valmimise protsessi, kasutatud materjale, töövahendeid ja -võtteid, kollektiivse töö puhul oma panuse kirjeldust, loovtöö seost läbivate teemade ja/või õppeaineid lõimiv);
 • kokkuvõte (õpilase hinnang tehtud tööle: näiteks plaanipärasus, hästi/halvasti õnnestunud ülesanded ja tegevused, põhijäreldused);
 • kasutatud kirjanduse loetelu;
 • lisad (esialgne töö kavand, foto valminud tööst, juhendaja ja retsensendi hinnang).

4.5. Loovtöö kirjaliku kokkuvõtte esitab õpilane direktorile hiljemalt 5. aprilliks.

 

       5. Loovtöö kaitsmine

5.1. Loovtöö lõpeb avaliku kaitsmisega, mis toimub aprillikuu jooksul.

5.2. Loovtöö esitlemisele pääseb õpilane, kui ta on kokkulepitud ajaks esitanud direktorile loovtöö (kui see on võimalik) koos kirjaliku osaga. Mitme autori puhul osalevad loovtöö esitlusel kõik rühma liikmed.

5.3. Kui õpilane ei ole tähtajaks esitanud loovtööd, on õpilasel lapsevanema avalduse alusel võimalus taotleda pikendust üks kuu. Kui loovtöö on esitamata ilma mõjuva põhjuseta, siis maksimum hinnet ei ole võimalik saada.

5.4. Loovtööd esitleb õpilane suulise ettekandega (kuni 10 min), põhjendades teema valikut, kirjeldades töö käiku ja analüüsides tulemusi. Esitlust on soovitav näitlikustada abimaterjalidega ja/või PowerPointi esitlusega. Ettekande lõpus annavad loovtöö juhendaja retsensent praktilisele tööprotsessile ning selle tulemusele omapoolse hinnangu. Komisjon ja kuulajad võivad esitada tööd puudutavaid küsimusi.

 

        6. Loovtöö hindamine

6.1. Loovtöö hindamise eesmärgiks on:

 • kirjeldada loovtööle seatud eesmärkide täideviimist ning anda seeläbi tagasisidet loovtöö kui terviku kohta;
 • kujundada kriitilist suhtumist oma töösse, julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks ning toetada seeläbi isiksuse arengut.

6.2. Hindamisel antakse hinnang:

 • töö sisule: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus; töö teostus, maht; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus; kunsti-, käsitöö või tehnoloogiaõpetuse töö ning omaloomingulise muusikateose puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise oskust; muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust;
 • loovtöö protsessile: õpilase algatusvõime ja initsiatiiv loovtöö teema valimisel, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkus, suhtlemisoskus;
 • loovtöö vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine; viitamine;
 • loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega, küsimustele vastamine.

6.3. Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle.

6.4. Loovtöö hindamiseks kinnitab direktor käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise hindamiskomisjoni, kuhu kuuluvad hindamiskomisjoni esimees (direktor või tema poolt määratud isik), juhendav(ad) õpetaja(d), retsensent. Retsensendid määrab direktor käskkirjaga. Hindamiskomisjon lähtub hinnangu andmisel loovtöö hindamismudelist.

6.5. Mitterahuldava tulemuse korral on õpilasel võimalus kaitsta tööd samal õppeaastal uuesti kuu aja jooksul või sooritada uus loovtöö järgmisel õppeaastal. Selleks peab lapsevanem esitama kooli direktorile vastava avalduse. Loovtöö mitterahuldava tulemuse korral ei ole võimalik maksimum hinnet saada.

6.6. Loovtöö hinnang vormistatakse protokollis. Loovtöö teema ja hinne märgitakse e-kooli ja lõputunnistusele.

 

 

Lisa: Loovtöö hindamismudel.

LOOVTÖÖ HINDAMISMUDEL

 

Väga hea (5)

Hea (4)

Rahuldav (3)

Hinne

Idee.

Idee originaalne, reaalselt teostatav.

Idee originaalne, kuid pole täielikult teostatav.

Idee on vaid pooleldi teostatav.

 

Töö vastavus püstitatud eesmärkidele.

Töö  vastab täielikult eesmärkidele.

On küll läbimõeldud, kuid ei vasta täielikult eesmärkidele.

Juhendaja on oluliselt sekkunud eesmärkide püstitamisse. Üldiselt vastab töö püstitatud eesmärkidele.

 

Meetodite valik ja rakendamine.

Pakub ise välja töö teostamise meetodi (tehnika), vahendid, teeb valiku.

Pakub ise välja töö teostamise meetodi (tehnika), vahendid, teeb valiku õpetaja abiga.

Õpetaja abiga leiab töö teostamise meetodi (tehnika) ja vahendid.

 

Kunstiline teostus.

Teostatud kõrge kunstilise tasemega.

Teostatud hea kunstilise tasemega.

Teostatud rahuldavalt.

 

Ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine

Õpilane peab kinni kokkulepitud ajakavast.

Õpilane peab üldiselt kinni kokkulepitud ajakavast, esineb üksikuid unustamisi, kuid õpilane tunneb ise huvi, et ajagraafikus püsida.

Õpilane vajab pidevat meeldetuletamist ja järelkäimist.

 

Vormistamise korrektsus ja nõuetele-vastavus.

Vormistus  nõuetekohane.

Esineb üksikuid puudujääke vormistuses.

Esineb suuremaid eksimusi vormistamise reeglite vastu.

 

Keelekasutus.

Vastab eesti keele nõuetele.

Töös on mõningaid keele- ja stiilivigu, kuid need ei riku üldmuljet.

Töö keelekasutus on kohati arusaamatu, kõnekeelne ja/või kohmakas. Töös on palju kirjavigu.

 

Õpilase aktiivsus. Koostöö rühmas. Suhtlemisoskus.

Õpilane aktiivne. Koostöö rühmas sujub hästi, probleemidest saadakse üle konstruktiivselt. Rühmasisene tööjaotus toimib. Suhtlemisoskus väga hea.

Õpilane vajab aegajalt juhendajapoolset meeldetuletamist. Koostöö rühmas hea, rühmasiseses tööjaotuses vajakajäämisi, vajadus juhendaja sekkumise järele. Suhtlemisoskus hea.

Õpilane vajab pidevat juhendajapoolset meeldetuletamist. Ülesannete jaotamisel ja täitmisel ei saa rühm hakkama juhendajata.

Suhtlemisoskus rahuldav.

 

Töö esitlemine ja kaitsmine. Esitluse ülesehitus, kõne tempo, kontakt kuulajatega.

Esitluse ülesehitus loogiline, kõne tempo mõõdukas, kontakt kuulajatega väga hea.

 

Esitluse ülesehitus loogiline, kõne tempo ebasobiv (kiirustav või aeglane), kontakt kuulajatega hea.

Esitluse ülesehitus ei ole päris loogiline, kõne tempo ebasobiv (kiirustav või aeglane), kontakt kuulajatega rahuldav.

 

Esitluse näitlikustamine.

Esitluse näitlikustamine sobiv, ei ole näitlikustamisega liialdatud ega ka liiga vähe.

Esitluse näitlikustamine üldiselt sobiv, näitlikustamisel  mõned puudujäägid.

Esitluse näitlikustamisel puudujäägid.